Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Marianne Franssen & Rewilding Feminine Nature (20 september 2022)

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Marianne Franssen, handel drijvend onder de benamingen “Marianne Franssen” of “Rewilding Feminine Nature”, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Hageveldstraat 1, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0666.418.407, e-mail info@mariannefranssen.be (hierna genoemd ‘Marianne Franssen’).

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Marianne Franssen, Rewilding Feminine Nature en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden (onder meer in het kader van deelname aan evenementen met of zonder overnachting), behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. 

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

Artikel 1 – Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een workshop of traject (online of in persoon – hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van boeken of andere fysieke materialen of digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van Marianne Franssen wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van Marianne Franssen moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Marianne Franssen.

1.3. Marianne Franssen behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. 

1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Marianne Franssen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Marianne Franssen.

2.2. De overeenkomst tussen Marianne Franssen en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Marianne Franssen. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. 

Door een bestelling te plaatsen gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.  
Voor de bestelling van producten, is een bevestiging van de bestelling door Marianne Franssen pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. Marianne Franssen blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. 

2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor Marianne Franssen zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen producten 

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

3.2. Marianne Franssen hanteert verzendings- of leveringskosten ten laste van de klant.  Deze variëren al naargelang het bestelde product.

Artikel 4 – Prijzen diensten 

4.1. De Klant ontvangt een betalingsuitnodiging en indien gewenst een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van Marianne Franssen is 21% BTW van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en indien duidelijk vermeld op de website, inclusief verzending.  

4.2. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 2% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Marianne Franssen gerechtigd de Klant toegang tot de workshop/opleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van Marianne Franssen te voldoen, behoudt Marianne Franssen zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. 

4.3. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien Marianne Franssen expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4.Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan Marianne Franssen te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft Marianne Franssen in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Marianne Franssen over te dragen.

Artikel 5 – Online betaling

5.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. Marianne Franssen biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Marianne Franssen verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. 

5.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

5.3. Marianne Franssen aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

Artikel 6 – Levering en risico-overdracht

6.1. Producten besteld via de webshop en (werk)boeken aangeboden in het kader van een opleidingspakket worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de huidige algemene voorwaarden. 

6.2. De levering van (werk)boeken gebeurt via postbedeling of via het eigen vervoer van Marianne Franssen of door een externe transportfirma naar keuze van Marianne Franssen. 

6.3. De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard verzending. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico.

6.4. Marianne Franssen kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Marianne Franssen is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, zal Marianne Franssen evenwel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de bestelde boeken alsnog te bezorgen. 

6.5. Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen bepaalde producten tijdens het transport zouden beschadigd raken, kan de Klant contact opnemen met Marianne Franssen om naar een oplossing te zoeken.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

7.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Marianne Franssen krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Marianne Franssen beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

7.2. Marianne Franssen doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Marianne Franssen, toegang tot de site onderbroken wordt. Marianne Franssen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Marianne Franssen heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

7.3. Marianne Franssen is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

7.4. Tenslotte kan Marianne Franssen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Marianne Franssen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

7.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

7.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van Marianne Franssen.  Marianne Franssen heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

7.7. Marianne Franssen kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Marianne Franssen is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

Artikel 8 – Annulering van bestellingen

8.1. De bestelling van diensten zoals workshops/opleidingen, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer Marianne Franssen een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

8.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht. 

8.3. In geval van annulering van een dienst door de Klant, 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 50 EUR plus de BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag.

Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.

8.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Marianne Franssen, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Marianne Franssen evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Marianne Franssen. 

Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens

10.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Marianne Franssen om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van Marianne Franssen.  Marianne Franssen verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op haar site.

10.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Marianne Franssen, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Marianne Franssen te sturen. 

10.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

10.4 Wanneer klanten deelnemen aan een Marianne Franssen traject en uitwisselen met andere deelnemers in een besloten facebookgroep die voorzien werd door Marianne Franssen of daarbuiten respecteren zij ten allen tijde de privacy van de andere deelnemers.  Alles wat gedeeld wordt door de deelnemers blijft binnen de groep van deelnemers. 

Artikel 11 – Klachten

Eventuele klachten dienen aan Marianne Franssen te worden gericht. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

12.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Marianne Franssen en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

12.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Marianne Franssen en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren. 

Bilzen, 20 september 2022